SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

thư báo giá

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh

Góc Truyền Thông

Sự Kiện