BSCKII PHẠM VĂN HIỆU

Chức vụ : Phó Giám Đốc 

Chuyên ngành : Phẫu Thuật Nhãn Khoa

Quá trình đào tạo:

Thế mạnh chuyên môn : Phẫu thuật phaco