THS.BS NGUYỄN THỊ THANH

PHÓ TRƯỞNG KHOA ĐÁY MẮT

Chuyên ngành : Dịch Kính – Võng Mạc

Quá trình đào tạo :

Thế mạnh chuyên môn : Dịch kính võng mạc và phẫu thuật phaco