BS CKII NGUYỄN MẠNH HẢI

Chức vụ : Phó trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Tham gia công tác chuyên môn tại khoa Đáy Mắt

Chuyên ngành: Dịch kính võng mạc

Quá trình đào tạo :

Thế mạnh chuyên môn: Dịch kính võng mạc, Phẫu Thuật Phaco