SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

thư mời

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh (kèm

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị kinh doanh đủ điều kiện cung cấp bản chào giá cạnh tranh để

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Kính gửi: Quý Công ty Căn cứ Quyết định số 342/QĐ -BVM ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà

Góc Truyền Thông

Sự Kiện