SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

thông lệ đạo

TẮC LỆ ĐẠO

Tắc lệ đạo (dacryostenosis) là khi hệ thống dẫn lưu nước mắt bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Khi đó nước mắt không

Góc Truyền Thông

Sự Kiện