SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

thông báo

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh

Góc Truyền Thông

Sự Kiện