SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

thông báo mời báo giá

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Kính gửi: Quý Công ty Căn cứ Quyết định số 342/QĐ -BVM ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà

THÔNG BÁO: MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

Trân trọng kính mời các đơn vị nhà thầu đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh hàng

Góc Truyền Thông

Sự Kiện