SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC VỚI DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG NĂM 2023

Thực hiện nội dung”Khảo sát trực tuyến” tại kế hoạch số 120/KH-UBND, ngày 14/4/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công.

Thực hiện công văn số 4560/SYT-TCCB, ngày 04/10/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ y tế công tại địa chỉ https://form.o2tech.vn/wr!rOLJg

Trân trọng đề nghị Ông/Bà vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan để kết quả khảo sát phản ánh đúng chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 

Bài viết liên quan