SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

khai báo y tế

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ONLINE

Để thuận tiện cho việc cung cấp thông tin y tế theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ban hành 19/02/2020 của Bộ Y tế về việc

Góc Truyền Thông

Sự Kiện